SOCHÁRSTVO - RENESANCIA

/album/socharstvo1/michelangelo-david-jpg/
/album/socharstvo1/donatello-evanjelista-sv-jan-jpg/
/album/socharstvo1/michelangelo-pieta-jpg/
/album/socharstvo1/donatello-sv-juraj-jpg/
/album/socharstvo1/michelangelo-sv-peter-jpg/
/album/socharstvo1/michalangelo-kristus-nesuci-kriz-jpg/
/album/socharstvo1/donatello-sv-ludovit-jpg/
/album/socharstvo1/michalangelo-madona-z-brug-detail-jpg/
/album/socharstvo1/michalangelo-socha-mojzisa-jpg/
/album/socharstvo1/michalangelo-sv-pavel-jpg/
/album/socharstvo1/donatello-kristus-jpg/
/album/socharstvo1/michalangelo-bo-vina-bacchus-jpg/

—————