RENESANCIA

ARCHITEKTÚRA        Da VINCI             TIZIAN          SOCHÁRSTVO

Renesancia – ( v preklade obrodenie, znovuzrodenie ) - je epocha v kultúrnom a duchovnom vývoji v západnej a strednej Európe súbežná s náboženskou reformáciou nadväzujúca na antiku - najmä na Platóna. V Taliansku trvala od 14 do 16. storočia, v ostatných krajinách od konca 15. stor. do 16. stor. ( dozvuky v 17. stor. - z toho na Slovensku do roku 1650. ) Vznikali nové prvky, rysy typické pre renesanciu : - kladie sa dôraz na človeka, na ľudský rozum, poznanie a pozemský život. Mnoho umelcov sa zaoberalo aj anatómiou, optikou, technológiami, ktoré potom používali vo svojej tvorbe. Typickým príkladom je použitie perspektívy v maľbe a kresbe či odlievanie sôch z bronzu.