GOTIKA

 

ARCHITEKTÚRA        GIOTTO             van EYCK         SOCHÁRSTVO 

Gotika bol umelecký štýl, ktorý nasledoval po románskom, približne od polovice 12. stor. (vo Francúzsku) do konca 15. stor. (v strednej a severnej Európe). Charakteristickými znakmi je štíhlosť tvarov smerujúcich nahor. Hmotnosť klenieb sa prenáša zo stien na samostatné vysoké nosné piliere. Charakteristickým znakom gotickej architektúry je lomený oblúk používaný na oknách, portáloch a klenbách. Okná sú štíhle, úzke, zakončené lomeným oblúkom. V maliarskom umení sa okrem tradičných maliarskych techník ako bola nástenná a knižná maľba, dostáva do popredia, maľba na sklo, ktorá popri sochárstve tvorila podstatnú zložku vtedajšieho maliarstva. Námety k obrazom tvorili, podobne ako v sochárstve, rôzne výjavy zo života Krista, svätých, mučeníkov a rozličné legendy.